Podsumowanie zamówienia
Ilość produktów:
0 poz.
Mój koszyk

Regulamin sklepu internetowego www.mors24.pl

I. Definicje:

1.Sklep internetowy mors24.pl: sklep działający pod adresem internetowym  www.mors24.pl

Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: sklep@mors24.pl, telefon: (58) 785-99-51., fax: (58) 785-99-60

2. Sprzedający: Elektrotechnika Mors Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku - VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042610, NIP: 958-13-22-944, REGON: 191913040

3. Kupujący: przedsiębiorca lub konsument zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedającym. Kupujący, zobowiązany do posiadania dostępu do urządzenia elektronicznego za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do sieci Internet i przeglądarek internetowych typu: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych, a także aktywnego konta poczty elektronicznej (e- mail).  

4. Konsument: osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która – w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - zawarła ze Sprzedającym umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która– w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - zawarła ze Sprzedającym umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

6. Towar: towary z branży elektrotechnicznej. Dostępność towarów jest aktualizowana w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 16.00

7. Administrator Danych: organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).  Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami powyższej ustawy. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

8.  Konto: Konto Kupującego,  założone  przez niego w sklepie internetowym www.mors24.pl

9. Login: identyfikator Kupującego – wskazany przez Kupującego podczas rejestracji adres e-mailowy umożliwiający identyfikację w  sklepie internetowym www.mors24.pl.

10.Hasło: unikalny szereg znaków wybrany przez Kupującego podczas rejestracji z możliwością jego modyfikacji, służący do logowania się w sklepie internetowym www.mors24.pl w celu potwierdzenia tożsamości Kupującego.

11. Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedającego, wypełniający także obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r.

o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827).

II. Rejestracja i logowanie  w sklepie internetowym www.mors24.pl

1.Do składania zamówień na towary uprawnieni są Kupujący, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika. Zarejestrowany użytkownik posiada Konto, posługuje się loginem oraz hasłem.

2.Rejestracja w sklepie internetowym www.mors24.pl  jest dobrowolna. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej sklepu internetowego www.mors24.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny i Regulamin. Akceptując Regulamin, Kupujący wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji zamówienia i umowy sprzedaży, a także dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego.

3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym zamówieniu Kupujący używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny.


4. Sprzedający ma prawo zablokować dostęp do zarejestrowanego Konta Kupującemu ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku narażenia Sprzedającego na szkodę w wyniku kilkakrotnego dokonywania i braku odbioru zamówienia przez Kupującego. Powtórna rejestracja jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedającego.

5. Kupujący może w każdej chwili złożyć dyspozycję likwidacji założonego Konta oraz usunięcia danych osobowych, przesyłając ją na adres e-mailowy sklep@mors24.pl, bądź w inny możliwy sposób. Złożenie dyspozycji wymaga zachowania formy pisemnej. Sprzedający jest zobowiązany  usunąć Konto w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania żądania Kupującego.


III.  Składanie zamówienia

1.Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www.mors24.pl.

2.Kupujący, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, uruchomiając link „Dodaj do koszyka”. Kupujący może dowolną liczbę razy uruchamiać link „Powróć do zakupów” celem kontynuowania procedury składania zamówienia lub, w celu jej zakończenia uruchomić link „Dalej”, celem wybrania sposobu płatności oraz sposobu dostarczenia towaru.

3. Kupujący może w dowolnym momencie zaprzestać składania zamówienia, przed zakończeniem procedury zamówienia, uruchamiając link „Wyczyść koszyk”.  

4. Po dodaniu towarów do koszyka Kupujący ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić, dokonując zmiany w rubryce „ilość”. W takim przypadku, w celu zaktualizowania ceny, Kupujący uruchamia link „Przelicz”.  

5.Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Kupującego linku „Dalej” (po wyborze sposobu płatności i dostawy). Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Z chwilą otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia na wskazany przez Kupującego adres e-mail Kupujący zawiera umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

6. W wypadku gdy Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu przejściowej niemożności lub niezawinionej przez siebie okoliczności, może zaoferować świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu. Brak akceptacji Kupującego uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za niedostępny towar, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłacone środku w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia o braku dostępności towaru.  

7.Kupujący nie ma możliwości składania zamówień z pominięciem strony sklepu internetowego www.mors24.pl.

8. Zamówienia składane poza godzinami pracy konsultantów systemu zamówień internetowych www.mors24.pl oraz w dni wolne od pracy zostaną przyjęte do realizacji w najbliższym możliwym czasie, w godzinach funkcjonowania biura obsługi sklepu internetowego www.mors24.pl.

9. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego www.mors24.pl,  a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym www.mors24.pl przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Kupującego.

11. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.mors24.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

IV. Cena, termin i sposób zapłaty

1. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.mors24.pl towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów dostarczenia towarów.

2. Koszt dostarczenia towarów jest zależny od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, wartości i wielkości zamówienia i jest podawany po dokonaniu wyboru sposobu dostawy. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w tzw. koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.


4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu internetowego www.mors24.pl, jak również opisy towarów i ich dostępność stanowią jedynie informację handlową w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc. Prezentowany katalog produktów ma jedynie charakter informacyjny. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów, znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a)  jeżeli Kupującym jest Konsument - gotówką przy odbiorze zamówienia;

b) e-przelewem

c) zwykłym przelewem na rachunek bankowy.

6.  Kupujący ma prawo wyboru, w momencie składania zamówienia, następujących opcji jego doręczenia lub odbioru:

a) osobiście, w wybranym stacjonarnym punkcie handlowym Sprzedającego wskazanym na stronie internetowej www.mors.24.pl,

b) za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. W przypadku wyboru opcji, o której mowa w pkt. 6.b) dostarczenie zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem wybranej firmy spedycyjnej wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie cennika uzależnionego od wartości zamówienia i specyfiki produktu. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu dostawy.

8. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu internetowego  www.mors24.pl . Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa nastąpiła w czasie podanym w e-mailu zwrotnym potwierdzającym dostępność towaru. Wysłanie przesyłki zostanie poprzedzone informację e-mail lub telefoniczną.

9. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszt dostawy jest uzależniony od objętości towarów i jest wiążący w momencie składania zamówienia. W przypadku wysyłki kurierem DHL koszt wysyłki wynosi odpowiednio:

a) dla przesyłek małogabarytowych, waga przesyłki do 31 kg = 15 pln brutto (przy zamówieniu powyżej 500 zł brutto dla przesyłek małogabarytowych koszty wysyłki pokrywa Sprzedający)
b) dla przesyłek wielkogabarytowych, powyżej 31 kg, wysyłka na palecie =80 pln brutto (przy zamówieniu powyżej 800 zł brutto dla przesyłek wielkogabarytowych koszty wysyłki pokrywa Sprzedający

c) dla towarów niestandardowych koszty przesyłki wyceniane są indywidualnie

10. Dla Kupujących, niebędących Konsumentami, realizacja zamówienia jest uzależniona od wcześniejszego jego opłacenia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.


11. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej chwili towar staje się własnością Kupującego.

12. Przy odbiorze przesyłki z zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia mechanicznego lub niezgodności ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zaistniałym fakcie.

13. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu, w zależności od wyboru Kupującego – faktura VAT lub paragon fiskalny.

V. Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Kupującym, będącym Konsumentami w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

1. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach poniżej wskazanych przysługuje wyłącznie Kupującym, będącym Konsumentami.

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rze

Używamy cookies, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę na naszej stronie internetowej. Jeśli wejdziesz na naszą stronę bez zmiany ustawień, zakładamy, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. W przeciwnym wypadku, zmień ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły...

close