{{Remont}}

Regulamin sklepu internetowego www.mors24.pl

I. Definicje:

1.Sklep internetowy mors24.pl: sklep działający pod adresem internetowym  www.mors24.pl

Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: sklep@mors24.pl, telefon: (58) 785-99-51., fax: (58) 785-99-60

2. Sprzedający: Elektrotechnika Mors Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku - VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042610, NIP: 958-13-22-944, REGON: 191913040

3. Kupujący: a) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze sklepu internetowego mors24.pl Kupujący, zobowiązany jest do posiadania dostępu do urządzenia elektronicznego za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do sieci Internet i przeglądarek internetowych typu: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach najnowszych, a także aktywnego konta poczty elektronicznej (e- mail).
4. Konsument: osoba fizyczna, która w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - zawarła ze Sprzedającym umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W zakresie prawa odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności Sprzedającego za brak zgodności towaru z umową sprzedaży przepisy dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - zawarła ze Sprzedającym umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
6. Towar: rzecz ruchoma z branży elektrotechnicznej, wolna od wad, będąca przedmiotem umowy sprzedaży. Dostępność towarów jest aktualizowana w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 16.00
7. Administrator Danych: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
8. Dane osobowe: dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 9. Konto: Konto Kupującego, założone przez niego w sklepie internetowym www.mors24.pl
10. Login: identyfikator Kupującego wskazany przez Kupującego podczas rejestracji adres e-mailowy umożliwiający identyfikację w sklepie internetowym www.mors24.pl.
11.Hasło: unikalny szereg znaków wybrany przez Kupującego podczas rejestracji z możliwością jego modyfikacji, służący do logowania się w sklepie internetowym www.mors24.pl w celu potwierdzenia tożsamości Kupującego.
12. Regulamin: niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedającego, wypełniający także obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

II. Rejestracja i logowanie w sklepie internetowym www.mors24.pl

1.Do składania zamówień na towary uprawnieni są Kupujący, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika. Zarejestrowany użytkownik posiada Konto, posługuje się loginem oraz hasłem.
2.Rejestracja w sklepie internetowym www.mors24.pl jest dobrowolna. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej sklepu internetowego www.mors24.pl wybrać zakładkę zarejestruj się, wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny i Regulamin. Akceptując Regulamin, Kupujący wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji zamówienia i umowy sprzedaży, a także dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego.
3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym zamówieniu Kupujący używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
4. Sprzedający ma prawo zablokować dostęp do zarejestrowanego Konta Kupującemu ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku narażenia Sprzedającego na szkodę w wyniku kilkakrotnego dokonywania i braku odbioru zamówienia przez Kupującego. Powtórna rejestracja jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
5. Kupujący może w każdej chwili złożyć dyspozycję likwidacji założonego Konta oraz usunięcia danych osobowych, przesyłając ją na adres e-mailowy sklep@mors24.pl, bądź w inny możliwy sposób. Złożenie dyspozycji wymaga zachowania formy pisemnej. Sprzedający jest zobowiązany usunąć Konto w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania żądania Kupującego.

III. Składanie zamówienia

1.Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www.mors24.pl.
2.Kupujący, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, uruchomiając link Dodaj do koszyka. Kupujący może dowolną liczbę razy uruchamiać link Powróć do zakupów celem kontynuowania procedury składania zamówienia lub, w celu jej zakończenia uruchomić link Dalej, celem wybrania sposobu płatności oraz sposobu dostarczenia towaru.
3. Kupujący może w dowolnym momencie zaprzestać składania zamówienia, przed zakończeniem procedury zamówienia, uruchamiając link Wyczyść koszyk.
4. Po dodaniu towarów do koszyka Kupujący ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić, dokonując zmiany w rubryce ilość. W takim przypadku, w celu zaktualizowania ceny, Kupujący uruchamia link Przelicz.
5.Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Kupującego linku Dalej (po wyborze sposobu płatności i dostawy). Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Z chwilą otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia na wskazany przez Kupującego adres e-mail Kupujący zawiera umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
6. W wypadku gdy Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu przejściowej niemożności lub niezawinionej przez siebie okoliczności, może zaoferować świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu. Brak akceptacji Kupującego uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za niedostępny towar, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłacone środku w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia o braku dostępności towaru.
7.Kupujący nie ma możliwości składania zamówień z pominięciem strony sklepu internetowego www.mors24.pl.
8. Zamówienia składane poza godzinami pracy konsultantów systemu zamówień internetowych www.mors24.pl oraz w dni wolne od pracy zostaną przyjęte do realizacji w najbliższym możliwym czasie, w godzinach funkcjonowania biura obsługi sklepu internetowego www.mors24.pl.
9. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego mors24.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru itp.) nie stanowią o niezgodności towaru z umową.
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym www.mors24.pl przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Kupującego.
11. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.mors24.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

IV. Cena, termin i sposób zapłaty

1. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.mors24.pl towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów dostarczenia towarów.
2. Koszt dostarczenia towarów jest zależny od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, wartości i wielkości zamówienia i jest podawany po dokonaniu wyboru sposobu dostawy. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w tzw. koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu internetowego www.mors24.pl, jak również opisy towarów i ich dostępność stanowią jedynie informację handlową w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc. Prezentowany katalog produktów ma jedynie charakter informacyjny. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów, znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
5. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
a) jeżeli Kupującym jest Konsument - gotówką przy odbiorze zamówienia;
b) e-przelewem
c) zwykłym przelewem na rachunek bankowy.
6. Kupujący ma prawo wyboru, w momencie składania zamówienia, następujących opcji jego doręczenia lub odbioru:
a) osobiście, w wybranym stacjonarnym punkcie handlowym Sprzedającego wskazanym na stronie internetowej www.mors.24.pl,
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. W przypadku wyboru opcji, o której mowa w pkt. 6.b) dostarczenie zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem wybranej firmy spedycyjnej wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie cennika uzależnionego od wartości zamówienia i specyfiki produktu. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu dostawy.
8. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu internetowego www.mors24.pl . Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa nastąpiła w czasie podanym w e-mailu zwrotnym potwierdzającym dostępność towaru. Wysłanie przesyłki zostanie poprzedzone informację e-mail lub telefoniczną.
9. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszt dostawy jest uzależniony od objętości towarów i jest wiążący w momencie składania zamówienia. W przypadku wysyłki kurierem DHL koszt wysyłki wynosi odpowiednio:
a) dla przesyłek małogabarytowych, waga przesyłki do 31 kg = 15 pln brutto (przy zamówieniu powyżej 500 zł brutto dla przesyłek małogabarytowych koszty wysyłki pokrywa Sprzedający) b) dla przesyłek wielkogabarytowych, powyżej 31 kg, wysyłka na palecie =80 pln brutto (przy zamówieniu powyżej 800 zł brutto dla przesyłek wielkogabarytowych koszty wysyłki pokrywa Sprzedający
c) dla towarów niestandardowych koszty przesyłki wyceniane są indywidualnie
10. Dla Kupujących, niebędących Konsumentami, realizacja zamówienia jest uzależniona od wcześniejszego jego opłacenia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
11. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej chwili towar staje się własnością Kupującego.
12. Przy odbiorze przesyłki z zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia mechanicznego lub niezgodności ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zaistniałym fakcie.
13. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu, w zależności od wyboru Kupującego faktura VAT lub paragon fiskalny.

V. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Konsument, który w sklepie Internetowym mors24.pl zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Elektrotechnika Mors Sp. z o. o. ul. Hutnicza 33, 81-061 Gdynia lub na adres e-mail: sklep@mors24.pl.
2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym mors24.pl można również złożyć i przesłać z wykorzystaniem udostępnionego przez Sprzedającego na stronie www.mors24.pl formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Sprzedający niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym mors24.pl.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania usługi dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
9. Towar powinien być zwrócony na adres: Elektrotechnika Mors Sp. z o. o. ul. Hutnicza 33, 81-061 Gdynia.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedającym. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedający informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy sprzedaży.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta w szczególności w odniesieniu do umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
13. Postanowienia niniejszego pkt V. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży stosuje się również do Kupujących będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane przez Kupującego elektronicznie na adres: sklep@mors24.pllub pisemnie na adres: Elektrotechnika Mors Sp. z o. o. ul. Hutnicza 33, 81-061 Gdynia.
2. Sprzedający zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację Kupującego w terminie maksymalnie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji.
3. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Kupującemu przysługiwać będzie prawo skierowania sprawy do właściwego sądu. Konsumentowi przysługuje także złożenie wniosku o polubowne rozwiązanie sporu konsumenckiego do uprawnionej instytucji. Konsument może odmówić udziału w postępowaniu w przedmiocie polubownego rozwiązania sporu konsumenckiego bez podania przyczyny.


VII. Dane osobowe

1. W toku zawierania umowy sprzedaży w sklepie internetowym mors24.pl Konsument podaje dane osobowe w zakresie i celu określonym w pkt II.2.
2. Podanie danych osobowych, oznaczonych * jako wymagane jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży. Podanie pozostałych danych osobowych (nieoznaczonych jako wymagane) jest dobrowolne.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
4. W przypadku, w którym Konsument wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (np. w celach marketingowych) administratorem danych zebranych w celu i zakresie określonym w treści zgody jest odpowiednio podmiot, na którego rzecz zgoda taka została wyrażona.
5. Konsument ma w każdym czasie prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania, a zwłaszcza prawo do: a) uzyskania informacji, czy zbiór danych osobowych istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych osobowych, c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, f) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedający informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. W zakresie roszczeń Konsumentów szczegółowe informacje i procedury dostępne są u właściwych miejscowo rzeczników praw konsumenta, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Załącznik nr 1 do pobrania w PDF tutaj

Używamy cookies, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę na naszej stronie internetowej. Jeśli wejdziesz na naszą stronę bez zmiany ustawień, zakładamy, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. W przeciwnym wypadku, zmień ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły...

close